For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تجربیات

طرح های اجرا شده در معاونت محترم علمی رئیس جمهوری

  1. طراحی و ساخت بیوسنسور جدید بر پایه DNA جهت آنالیز ترکیب مهم دارویی-خوراکی ریبوفلاوین
  2. طراحی یک بیوسنسور بر پایه DNA و نانولوله های کربنی جهت آنالیز کدیین و مرفین در کنار یکدیگر بروش الکتروشیمیایی
  3. طراحی و ساخت بیوسنسور الکتروشیمیایی اصلاح شده با DNA ـ چیتوسان و نانولوله های کربنی جهت آنالیز مقادیر کم آمیترول
  4. نظارت الکتروشیمیایی بر سینتیک رهش دارو از نانوذرات درمانی
  5. ساخت زيست حسگر بر پايه ds-DNA جهت بررسي فعاليت ضدسرطاني ميتومايسين C از طريق بررسي برهم كنش آن با DNA
  6. مطالعه تخريب DNA توسط دوپامين در حضور يون هاي Fe(III) و Cu(II) و اثر بازدارندگي و ترميمي برخي آنتي اكسيدان ها در تخريب فوق بروش الكتروشيميايي
  7. طراحي و توسعه سيستم هاي لايه هاي هيدرواكسيد دوتايي بعنوان اصلاح گرهاي جديد در توليد هيدروژن بروش الكتروشيميايي بر اساس Al-M/LDH#RuO2-EGO (M: Ni, Cu, Zn)
  8. سنتز و مطالعه رفتار نانوکامپوزیت های نیکل- سیلیکون و بیسموت سیلیکون متخلخل به عنوان آند در باتری های لیتیوم- یونی

 

برخی طرح های اجرا شده در دانشگاه صنعتی اصفهان

1ـ سنتز و شناسايي گرافن عامل دار شده با نايل بلو و تيونين و کاربرد آن در تهيه حسگرهاي الکتروشيميايي

2ـ ساخت حسگرهاي الکتروشيميايي و تلفيق آن با روش هاي استخراج مبتني بر نانوذرات جهت اندازه گيري بعضي از آنتي بيوتيک ها، يون هاي جيوه و کادميم

3ـ طراحی و ساخت نانو زیست حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه DNA جهت اندازه‌گیری سودان II در نمونه‌های غذایی، آمیترول به عنوان علف‌کش و تشخیص تخریب DNA

4ـ  استفاده از مایعات یونی، نانولوله¬های کربنی و حد واسط کتکولی در تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی جهت آنالیز داروهای ایزوپروترنول، متیل¬دوپا و بنزرازید با استفاده از روش¬های ولتامتری

5ـ  اندازه گيری الکتروکاتاليزی برخی ترکيبات بيولوژيک با بکار گيری نانو لوله های کربنی به عنوان سنسور و اصلاحگر آلی در سطح الکترود خمير کربن

6ـ  معرفی يک حسگر الکتروشيميايی بر اساس DNA جهت اندازه گيری قدرت آنتی اکسيدان ها و اندازه گيری الکتروکاتاليتيکی داروی ايزوپروترنول

7ـ  سنتز گرافن اصلاح شده با تیونین و دو هیدروکسید لایه ای (آلومینیوم- نیکل) و کاربرد آن ها به عنوان حسگر هاي الکتروشيميايي نیتریت و نیترات

8ـ  ساخت حسگر الکتروشیمیایی بر پایه نانو ذرات نیکل فریت تثبیت شده بر روی بستر گرافن اکسید کاهش¬یافته به منظور آنالیز فورازولیدون و مطالعه¬ی رفتار الکتروشیمیایی پلی¬اکسومتال تثبیت شده بر روی بستر پلی دی¬آلیل دی¬متیل آمونیوم کلراید- نانولوله¬های کربنی عامل¬دار شده به عنوان حسگری برای اندازه¬گیری همزمان آدنین و گوانین

9ـ  سنتز سبز نقاط کوانتومی کربنی با استفاده از گیاه زعفران و بررسی کاربرد آن در اندازه¬گیری داروها و تصویربرداری از سلول¬های زنده

10ـ  حسگرهای الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت مس-پلاتین و نانوفلز بیسموت بر روی بستر سیلیکون متخلخل به منظور آنالیز گلوکز و تیوریدازین هیدروکلرید

11ـ  ساخت زیست‌حسگر بر پایه DNA به‌منظور بررسی اثر آنتی‌اکسیدان‌‌های فلاونول بر صدمات وارده به آن و مطالعه‌ی رفتار الکتروشیمیایی برخی نانو ذرات پلی اکسومتال به عنوان منابعی برای آزاد سازی هیدروژن

12ـ  تهیه زیست‌ حسگرهای جدید بر پایه DNA جهت آنالیز ترکیبات مهم دارویی و بکارگیری نانوساختارها به منظور بررسی تخریب DNA و مطالعه رهش دارو از نانوذرات درمانی

13ـ  گرافن اصلاح شده: سنتز، شناسايي و کاربردهاي آن در حسگرهاي الکتروشيميايي، پايه الکتروکاتاليست¬هاي پيل سوختي متانولي مستقيم و پايه الکتروکاتاليست¬هاي واکنش آزادسازي هيدروژن

14ـ  ساخت زیست¬حسگر بر پایه¬ی¬DNA جهت اندازه‌گیری مقادیر کم کرایسویدین و بررسی رفتار ضد¬سرطانی ویتامینK3 (منادیون) در حضور کاهنده¬های مختلف

15ـ  ساخت زیست‌حسگر بر پایه DNA جهت اندازه¬گيري گلوتاتیون و نارینگین و بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی گلوتاتیون

16ـ  تهيه حسگرهاي  الکتروشيميايي با استفاده از نانو لوله¬هاي کربني و برخي از نانوذرات اصلاح شده و استفاده از آنها در آناليز ترکیبات بيولوژيکی و دارویی به روش-های  ولتامتری

17ـ  توسعه‌ی حسگرهاي نوری بر پایه‌ی نقاط‌کوانتومی کادمیم تلورید براي اندازه‌گيري سیانید، ارسنیک(III)، پروتامین، پریلوکائین و پروپرانولول

18ـ  ساخت زیست‌حسگر الکتروشیمیایی بر پایه‌ی DNA جهت مطالعه‌ی تخریب ناشی از دوپامین در حضور مس(п) و یا آهن(ш) و بررسی اثر برخی آنتی‌اکسیدان‌ها بر تخریب DNA

19ـ  ساخت زیست حسگر بر پایه ی DNA با استفاده از نانو صفحات اکسید گرافن کاهش یافته جهت اندازه گیری فلوتامید در بافت های بیولوژیکی

20ـ  توسعه روش¬های استخراج بمنظور اندازه¬گیری انتخابی داروهای آتورواستاتین، بپرونورفین و انسولین و بکارگیری پلیمر هوشمند بمنظور رهایش کنترل شده داروهای ضد سرطان فلوتامید و دکسوروبیسین

21ـ  ساخت زیست‌حسگر بر پايه  DNAجهت اندازه‌گیری فنازوپیریدین وD-پنسيل آمين و بررسی تخریب DNA ناشی از D-پنسيل آمين در حضور یون آهن (ІІІ)

22ـ  ساخت حسگر الکتروشیمیایی بر پایه¬ی نانوذرات نیکل-فریت تثبیت شده بر بستر گرافن اکسید کاهش یافته به منظور آنالیز فلوتامید و مطالعه¬ی رفتار الکتروکاتالیستی نانوذرات به عنوان منبعی جهت آزادسازی هیدروژن و اکسیژن

23ـ  ساخت و مطالعه نسل جدید نانوآرایه‌های بسیار حساس DNA بر اساس AFM و ساخت دو نوع بیوسنسور الكتروشيميايي بر پايه  DNAو يك نوع سنسور الكتروكاتاليستي جهت اندازه‌گیری داروهاي آمیلوراید و تیوگوانین

24ـ  سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت¬های سیلیکون متخلخل اصلاح شده با نانوذرات فلزی و کاربرد آن¬ها درحسگرهای الکتروشیمیایی و باتری¬های لیتیوم-یونی

25ـ  ساخت الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانولوله¬¬های کربن و وینیل فروسن جهت اندازه¬گیری برخی از ترکیبات و داروهای بیولوژیکی به عنوان یک سنسور الکتروشیمیایی

26ـ  ساخت زیست‌حسگر بر پایه DNA و بررسی تأثیر نوع نانو ذره و پلی‌الکترولیت بر کارایی آن جهت اندازه‌گیری آتروپین سولفات در نمونه‌های بیولوژیکی

27ـ  استفاده از اثر ميدان مغناطيسی و الکترود لايه نازک جيوه بر پايه گرافيت در ولتامتری عاری سازی و کاربرد آنها در اندازهگيری مقادير بسيار کم يونهای Zn(II)، Pb(II) و Cd(II)

28ـ  ساخت حسگر الکتروشيميايي بر پايه نانوذرات سريم اکسيد و منگنز اکسيد تثبيت شده بر بستر گرافن اکسيد کاهش يافته  به¬منظور اندازه¬گيري فنيتروتيون و تيوريدازين

29ـ  سنتز و شناسایی نانو ذرات نیکل و مس برروی بسترهای گرافنی و گرافیتی عامل¬دار به¬عنوان منابعی برای آزادسازی هیدروژن، اکسیژن و هم¬چنین کاهش اکسیژن و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی آنها

30ـ  ساخت زيست‌حسگر بر پايه DNA با استفاده از گرافن اصلاح شده با نانو ذره ي TiO2  جهت اندازه¬گيري فورازوليدون و بررسي اثر ممانعت¬کنندگي برخي يون هاي فلزي در تخريب DNA توسط فورازوليدون

31ـ  استفاده از نانو لوله¬هاي کربني، پليمريزاسيون الکتروشيميايي و نانو آرايه‌هاي DNA جهت آناليز داروها و ژن سرطان خون با تکنيک هاي ولتامتري

تحت نظارت وف ایرانی

تجربیات | Prof. Ali A. Ensafi

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی