For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت پرفسور علی اصغر انصافی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی،کدپستی 84156, I. R. IRAN تلفن : +98-31- 33913269 فکس : +98-31- 33912350, وب سایت : پروفسور علی اصغر انصافی
  • استاد شیمی
زمینه های تحقیقاتی :
  • زمینه تحقیقاتی شماره یک: سنسورها، بیوسنسورهای نوری و الکتروشیمیایی
  • زمینه تحقیقاتی شماره دو: آنالیز داروها، ترکیبات بیولوژیکی و ترکیبات سمی مبتنی بر روش های الکتروشیمی و فلورسانس
  • زمینه تحقیقاتی شماره سه: کاربرد نانو مواد در انرژی های نو نظیر سوپرخازن ها، تولید هیدروژن، و الکتروکاتالیست های پیل های سوختی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی